Naar inhoud

Verkavelingsvergunning en -wijziging

Wat?

Je hebt een verkavelingsvergunning nodig wanneer je een stuk grond wilt verdelen in twee of meer loten met het oog op de bouw van een woning op minstens één van de delen. Je kunt ook wijzigingen aanbrengen aan de bestaande verkavelingsvoorschriften.

Voor wie?

Iedereen die een grond in twee of meerdere bouwgronden gaat opdelen of wijzigingen wil aanbrengen aan bestaande verkavelingsvoorschriften.

Voorwaarden?

Om te verkavelen met het oog op particuliere woningbouw moet je eigendom volgens het gewestplan gelegen zijn in een woongebied of een hiermee vergelijkbaar gebied (bv. woongebied met landelijk karakter, woonpark).

Hoe aanvragen?

Voor je een dossier binnenbrengt met de aanvraag voor een verkavelingsvergunning  kan je het voorontwerp (gemaakt door een landmeter) bespreken met het gemeentebestuur.

Indien het om een verkaveling met wegenisaanleg gaat, moet rekening gehouden worden met het draaiboek verkavelingen, te verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening of downloaden op de site.

Als dit voorontwerp goedgekeurd wordt kan je een aanvraagformulier invullen en binnenbrengen. Dit aanvraagformulier kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening, of downloaden op de site. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. In ruil sturen we je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is, zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.

Afhandeling?

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. Er wordt een openbaar onderzoek gestart : gedurende 30 dagen kunnen bezwaren of opmerkingen ingediend worden.
  2. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in.
  3. De ingediende bezwaren of opmerkingen worden stedenbouwkundig beoordeeld en indien ze gegrond zijn wordt er ook rekening mee gehouden.
  4. Rekening houdend met de adviezen en bezwaren formuleert  de stedenbouwkundig ambtenaar een advies voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  5. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering
  6. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  7. De verkavelingsvergunning/weigering of de verkavelingswijzigingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  8. De mededeling van de beslissing wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de verkaveling uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  9. 35 dagen na de uithanging mag je uitvoering geven aan de verkaveling of de verkavelingswijziging, tenzij vooraf een attest infrastructuur moet verkregen worden.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info