Naar inhoud

Taxivergunning

Wat?

Om een taxidienst uit te baten, heb je een vergunning nodig. Een taxidienst is een betaalde vervoersdienst van personen met een voertuig dat aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • Het voertuig is naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen – de bestuurder inbegrepen – en is daartoe bestemd.
 • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaatst die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt;
 • De bestemming wordt door de cliënt bepaald.
 • Als taxidiensten worden niet beschouwd de door het decreet van 20 april 2001 bepaalde diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
 • De vervoersprijs wordt bepaald volgens een tarief dat als grondslag heeft de prijs per kilometer, het opnemingsbedrag en het wachtgeld.
 • Onder motortaxi wordt verstaan elk twee- of driewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen of aanhangwagen, dat wordt ingezet als taxi.

De vergunning wordt verleend voor vijf jaar en kan hernieuwd worden.

Voor wie?

Voor alle zelfstandige natuurlijke personen of rechtspersonen die een taxidienst willen exploiteren en die hetzij eigenaar zijn van het/of de voertuigen, hetzij er de beschikking over hebben door een contract of aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst.

Voorwaarden?

 • Niemand mag zonder vergunning een taxidienst uitbaten. door middel van één of meer voertuigen die al dan niet op de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats die zich op het grondgebied van het Vlaams Gewest bevindt, stationeren;
 • De exploitatie geschiedt overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het decreet van 20 april 2001, de ter uitvoering van dit decreet genomen besluiten, de van kracht zijnde wetten en reglementen betreffende de politie van het wegverkeer en de bepalingen en de voorwaarden van dit lastenboek en het aanvullend politiereglement.
 • De vergunning verleent de gemachtigde geen monopolie.
 • De exploitant is gehouden het voor de exploitatie van de dienst nodige materieel tijdens gans de duur van de onderneming en zonder enigerlei last voor de gemachtigde overheid te leveren, te onderhouden en te vernieuwen.
 • Het taxivoertuig heeft, als er twee of drie zitplaatsen zijn de bestuurder inbegrepen, ten minste twee deuren. Zijn er vier zitplaatsen of meer dan heeft het voertuig minstens drie deuren om in en uit te stappen. Deze bepaling is niet van toepassing op motortaxi’s.
 • Het voertuig moet in goede staat zijn en de nodige kwaliteit, comfort, gemak en netheid bieden, zowel betreffende de carrosserie als de cabine.
 • Al de kosten, hoe ook genaamd, waarmee de onderneming bezwaard is, met inbegrip van de zegel- en registratiekosten, zijn ten laste van de exploitant.
 • De exploitant moet de verplichtingen nakomen die bij de wetgeving betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken aan de openbare besturen zijn opgelegd.
 • Elk voor de taxidienst benuttigd voertuig moet voorzien zijn van een taxameter, zodat de klant alsook de agenten belast met de controle, van het aanvangsuur tot bij het einde van de dienst, steeds op duidelijke en zichtbare wijze het verschuldigd bedrag en alle door de overheid voorgeschreven inlichtingen kunnen nagaan. De taxivoertuigen, zowel als de reserve- en vervangingsvoertuigen moeten worden uitgerust met een taxameter en randapparatuur, die minstens bestaat uit een apparaat met opslagcapaciteit voor elektronische gegevens en een printer. Deze gegevens dienen gedurende vijf jaar te worden bewaard door de exploitant. De gegevens zijn beveiligd in die zin dat de integriteit, de oorsprong en het niet weerlegbare karakter ervan gewaarborgd zijn. Aan elke taxameter moet een overdragingstoestel gekoppeld zijn dat op een van buiten zichtbare wijze aanduidt of de taxi vrij is wanneer de meter uitgeschakeld is.
 • De collectieve taxi is herkenbaar voor het publiek door middel van een bord met daarop ‘collectieve taxi', hetwelk vooraan het voertuig wordt geplaatst.
 • De voertuigen moeten van een taxameter worden voorzien die door de bevoegde overheid voorgeschreven inlichtingen nauwkeurig en met van in de auto gemakkelijk leesbare tekens aangeeft. De taxameter en eventuele randapparatuur worden zo in het voertuig geplaatst dat de wijzerplaat leesbaar is voor de klant; zodra dit nodig is wordt deze wijzerplaat verlicht. Wordt het voertuig ingezet voor collectieve ritten dan moet het uitgerust zijn met apparatuur die collectieve ritten kan berekenen. Op motortaxi’s is deze alinea niet van toepassing. Zij moeten echter wel over een taxameter beschikken. De taxameter bevat enkel de tarieven die in de vergunning zijn vermeld.
 • Tijdens de dienst zijn de taxameter en de randapparatuur in werking; het prijsberekeningmechanisme wordt ingeschakeld op het moment dat de klant plaatsneemt in de taxi en blijft ingeschakeld zolang de klant het voertuig gebruikt.
 • Indien de klant wordt afgehaald op een afgesproken tijdstip, dan mag het prijsberekeningmechanisme reeds worden ingeschakeld op het ogenblik dat de taxi stopt en nadat de bestuurder de klant heeft verwittigd dat hij aangekomen is. Met uitzondering van een motortaxi is er op het dak van elk taxivoertuig een taxilicht aanwezig dat gekoppeld is aan de taxameter. Op voor- en achterkant van de lichtinstallatie vermeldt dit licht in het middengedeelte het woord ‘TAXI’. Indien de taxi vrij is, moet het licht branden; in de andere gevallen niet. Wanneer het voertuig ‘Niet vrij’ is, mag het niet parkeren of achtergelaten worden op een voorziene taxistandplaats langs de openbare weg.
 • De voertuigen moeten bestendig in zeer zindelijke staat gehouden worden. Deze waarmede door een besmettelijke ziekte aangetaste personen werden vervoerd of die door radioactieve of andere stoffen besmet zijn, moeten onmiddellijk gedesinfecteerd of ontsmet worden.
 • De chauffeurs moeten aan de eisen inzake moraliteit en beroepsvaardigheid voldoen.
 • Ieder voertuig krijgt twee taxikaarten, waarvan de gemeente de kleur heeft bepaald in functie van het feit of het voertuig al dan niet mag stationeren op de openbare weg. De taxikaarten voor de taxivoertuigen die niet op de openbare weg mogen stationeren zijn geel, de taxikaarten van de taxivoertuigen die wel op de openbare weg mogen stationeren zijn groen.
 • De taxikaart bevat gegevens in verband met de vergunning, het voertuig en de tarieven.
 • Een geplastificeerde taxikaart dient in het voertuig rechts onderaan aan de binnenkant van de achterruit te worden bevestigd, waarbij de gegevens voor derden leesbaar moeten zijn. De tweede kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiersstoel bevestigd. Beschikt het voertuig slechts over twee deuren, dan wordt die kaart op het dashboard bevestigd. De gegevens van de tweede kaart moeten leesbaar zijn voor de klant.
 • Indien het gaat over een motortaxi dan dienen beide kaarten te worden aangebracht op het voertuig leesbaar voor derden.
 • In geval van diefstal, verlies of vernietiging van de taxikaart, wordt een nieuwe kaart met de vermelding ‘duplicaat’ door het gemeentebestuur uitgereikt op vertoon van een attest van de politie.
 • De chauffeurs moeten een gedrukte dienststaat kunnen produceren, waarop volgende gegevensdoor de taxameter met behulp van de randapparatuur moeten kunnen worden verstrekt:

Meer informatie over de voorwaarden vind je in de reglementen

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag om vergunning tot het exploiteren van een taxidienst al dan niet op de openbare weg wordt aangevraagd bij de dienst lokale economie.

De ambtenaar lokale economie geeft een aanvraagformulier mee aan de aanvrager. De aanvrager dient samen met het aanvraagformulier volgende documenten binnen te brengen op de dienst.

 • een kopie van je identiteitskaart
 • de statuten van de firma
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is
 • een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • een lijst met de gewenste commerciële kortingen
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de taxikaarten moeten worden bezorgd:
  • een kopie van het testrapport van de taxameter
  • kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs (roze kaart)
  • de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.

Kostprijs?

Aan de vergunning zijn geen kosten verbonden.

Afhandeling?

 • De vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
 • De vergunning kan slechts afgegeven worden aan een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het of van de voertuigen of die erover beschikt bij een contract van verkoop op afbetaling of krachtens leasingovereenkomst. Wanneer de vergunning aan een rechtspersoon wordt afgegeven, moet de zaakvoerder van de rechtspersoon voldoen aan de voorwaarden opgelegd aan een natuurlijke persoon om houder te worden van de vergunning, en dit gedurende de hele duur van de exploitatie.
 • De verhuring door de exploitant onder welke vorm dan ook van het of van de voertuigen aan enigerlei persoon die het of de voertuigen zelf bestuurt of laat besturen is verboden
 • De vergunning vermeldt:
  • het aantal taxivoertuigen, al dan niet beperkt in amplitude, d.i. welke uren van de dag het taxivoertuig in dienst mag zijn, of in periode
  • het aantal reservevoertuigen
  • de toelating om gebruik te mogen maken van standplaatsen op de openbare weg en van radiotelefonie
  • de tarieven
 • Per exploitant wordt slechts één vergunning afgeleverd. In deze vergunning wordt aan elk voertuig een identificatienummer toegekend, hetwelk slechts eenmaal kan worden toegewezen. Per voertuig wordt één administratieve kaart voorzien waarin aanpassingen, indien nodig, kunnen worden gemaakt.
 • De exploitant is verplicht elke wijziging van adres en woonplaats, exploitatiezetel of maatschappelijke zetel binnen vijf dagen aan de gemeente te melden.
 • Na de controle van het aanvraagformulier wordt er een onderzoek ingesteld nopens de zedelijke waarborgen, de beroepsbekwaamheid en zijn solvabiliteit, waarna de aanvragen voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen om beslissing.
 • Indien de vergunning wordt toegekend, wordt deze beslissing binnen een periode van drie maanden genomen

Meer info

Dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info