Naar inhoud

Projectontwikkelaars betalen faire bijdrage voor complexere vergunningstrajecten

Foto

Projectontwikkelaars of eigenaars die commerciële projecten willen realiseren (appartementen, horeca, verblijfsrecreatie, landbouw, grote winkels…) betalen sinds 2023 meer voor het vergunningstraject. Met een bijgestuurd belastingreglement recupereert het gemeentebestuur een groter deel van de personeelskosten voor deze vaak uitgebreide en ingewikkelde vergunningstrajecten. Op de gemeenteraad van 19 december keurde het gemeentebestuur hiervoor een aangepast belastingreglement goed. Door dit reglement betalen projectontwikkelaars een faire bijdrage voor de inspanningen die het gemeentebestuur levert tijdens een vergunningstraject.

Sinds 2018 voorziet het gemeentebestuur een bijdrage door projectontwikkelaars en eigenaars voor het vergunnen van appartementen. De hoogte van de belasting is gebaseerd op de omvang van het project, vertaald naar m³ bouwvolume.

Voor appartementen, studio’s, kamerwoningen,… geldt – aanvullend op de basiskost voor de vergunningsaanvraag - een belasting van 3 euro per m³ bovengronds bouwvolume. Projectontwikkelaars betalen deze bijdrage wanneer ze effectief de omgevingsvergunning voor het project ontvangen.  

Personeelskosten

De extra bijdrage werd ingevoerd omdat het vergunningstraject voor dergelijke projecten heel wat personeelskosten met zich meebrengen. Naast voorbereidende vergaderingen gaat het om vele uren studie-, analyse- en opzoekingswerk. Ook het inhoudelijk uitwerken van de vergunningen en de nodige adviezen vraagt heel wat personeelsinzet. Datzelfde geldt voor het inhoudelijk verwerken van de vele bezwaarschriften die we ontvangen bij omvangrijke projecten.

Verkavelingen

Vanuit datzelfde principe werd voor verkavelaars een vergoeding voorzien van 500 euro per bijkomend gecreëerd bouwperceel. De verkavelingsbijdrage geldt vanaf 2023 uitsluitend voor het gedeelte woongebied en wordt eveneens verminderd met de oppervlakte voor de gratis grondafstand voor realisatie van de rooilijn en het gewenst openbaar domein.

Eengezinswoning vrijgesteld

Wie een eengezinswoning wil bouwen, valt niet onder de extra bijdrage. Zij betalen slechts de basiskost, afhankelijk of het om een vereenvoudigde of gewone procedure gaat.

Uitbreiding van dit reglement

De gemeenteraad van 19 december besliste om dit principe van een faire bijdrage uit te breiden, onder andere naar andere soorten van bouw- of verbouwingsprojecten.

  • Zo geldt sinds 2023 ook voor industrie, land- en tuinbouw, verblijfsrecreatie en zonevreemde woningen het principe van een bijkomende bijdrage per m³ bouwvolume. Voor deze categorieën gaat het om 0,1 euro m³ bovengronds bouwvolume.
  • Panden die bestemd zijn voor winkels, horeca, kantoor of andere vormen van dienstverlening vallen vanaf nu onder dezelfde regeling als appartementen. Dit betekent dat ze 3 euro per m³ bovengronds bouwvolume betalen. De eerste 500 m³ wordt vrijgesteld, om te vermijden dat we handelaars of horeca-uitbaters met een bescheiden project treffen.
  • Bovenstaande bedragen gelden voor het bovengronds bouwvolume, voor het ondergrondse volume rekenen we de helft aan.
  • Ook wanneer de omgevingsvergunning pas na een beroepsprocedure wordt verleend, betaalt de projectontwikkelaar bovenstaande belastingen.
  • Ook voor het splitsen van percelen (conform art. 5.2.2. VCRO) wordt 50 euro belasting aangerekend.
  • We voorzien ook forfaitaire bijdrages van 125 euro bij geweigerde en ingetrokken dossiers of dossiers waarbij de aanvrager een beroepsprocedure Ook deze situaties leiden tot extra personeelskost voor het gemeentebestuur.

Zeker niet

Ook in het bijgestuurde reglement worden expliciet een aantal projectcategorieën vermeld die de extra belasting niet betalen. Daarbij gaat het concreet om eengezinswoningen, projecten voor dagrecreatie en sportinfrastructuur, gemeenschapsvoorzieningen (woonzorgcentra, assistentiewoningen, jeugdlokalen, toneellokalen, parochiezalen,…) en andere voorzieningen van openbaar nut.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Datum van het bericht: woensdag 18 januari 2023