Naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden

De bedrijvendatabank is een product van het gemeentebestuur van Mol. De bedrijvendatabank is tot stand gekomen door een koppeling aan de Kruispuntbank van Ondernemingen, via het MAGDA-programma (Maximale gegevensdeling tussen administraties) van CORVE (Coördinatiecel Vlaams E-government).

Aanvullingen op de KBO worden enkel aangewend binnen de gemeentelijke databank van Mol. Eventuele wijzigingen worden (tot nader order) niet opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen zelf. Het invullen van het formulier ter controle/aanvulling van de officiële gegevens ontslaat de onderneming dus geenszins van de wettelijke verplichting tot aanpassing van de gegevens in KBO, via een ondernemingsloket en/of griffie.

Meer info is terug te vinden op : http://statbel.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/index.jsp

Het gemeentebestuur van Mol geeft geen enkele garantie wat betreft actualiteit van de gegevens of publicaties, noch van de juistheid, volledigheid, juiste verwerking ervan of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie.

De digitale plannen en alle opgenomen gegevens zijn louter informatief en indicatief. Bijgevolg is deze informatie niet rechtsgeldig, en kan deze dan ook in geen geval beschouwd worden als officieel aan te wenden stukken.

Het gemeentebestuur verbindt zich er toe de verkregen gegevens onder geen beding anderszins dan via de website te verspreiden aan derden voor commerciële doeleinden.

Het gemeentebestuur wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade die - zowel rechtstreeks of onrechtstreeks - zou veroorzaakt worden door of via deze applicatie.

Als uw bedrijf met vestiging in Mol niet opgenomen is in deze applicatie, kan u zich registreren.

Als u niet langer wenst dat uw bedrijf opgenomen is in deze bedrijvengids, kan u zich uitschrijven.

Als u meer gegevens wenst toe te voegen over uw bedrijf, kan u de gegevens aanvullen.